Antique table

Antique table
Antique table
Antique table
Antique table
Antique table
Antique table
Antique table
Antique table
Antique table
Antique table
Antique table
Antique table
Antique table
Antique table
Antique table
Antique table

Antique writing desk. Oak, fabric. Russia, XIX century.