Vintage vase "Dragon", Asia

Vintage vase "Dragon", Asia
Vintage vase "Dragon", Asia
Vintage vase "Dragon", Asia
Vintage vase "Dragon", Asia
Vintage vase "Dragon", Asia
Vintage vase "Dragon", Asia

Vintage vase with dragon. Porcelain, glaze. Asia, XX century